399 sayılı KHK 45/a mad. uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceği

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/a maddesi uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 45 Tarih : 03/03/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 9. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde makasçı olarak görev yapmaktayken 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/a maddesi uyarınca 1988 yılında sözleşmesi feshedilen ??in Kuruluşunuzda bir göreve yeniden atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde, ? Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:

a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,?? denilmektedir.

Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar? ın 7 nci maddesinde, ?Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.? denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde makasçı olarak görev yapmaktayken sözleşmesi feshedilen ??in, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kuruluşunuzda bir göreve atanabileceği değerlendirilmektedir.