Doğuma bağlı aylıksız iznin başlanğıcı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi hükmü uyarınca doğuma bağlı olarak verilecek aylıksız izinin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 108 Tarih : 07/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 56. sayfa

Belediyenizin mühendis kadrosunda görev yapan ?????.'nın 11/04/2006 tarihinde doğum yaptığını, 15/11/2006 tarihinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden aylıksız izin talebinde bulunduğunu belirten ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; 'Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.' hükmü ve 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü bulunmaktadır.
Devlet memurlarının mazeret izinlerini düzenleyen 104 üncü maddenin (A) bendinde doğum yapan memurlara doğum yaptıkları tarih itibariyle verilecek mazeret izinleri düzenlenmiş, 108 inci maddede ise bu izinlerin bitimini müteakip memurların ücretsiz izin talebinde bulunabileceğine ilişkin düzenleme hükme bağlanmış olup, ücretsiz iznin başlangıç ve bitiş tarihinin belirlenmesinde tek kıstasın 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitimi olduğu, dolayısıyla doğum sonrası aylıksız iznin başlangıç tarihi doğum sonrası kullanılan mazeret izinlerinin bitiş tarihi olarak belirleneceği ancak, aylıksız izin süresinin doğum sonrası mazeret izninin bitiş tarihini takip eden bir yıllık süreyi aşmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.