3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3 Tarih : 07/03/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 9. sayfa

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ?Sözleşmeli personel? başlıklı 30 uncu maddesinde ?Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, lüzumu kadar yerli ? yabancı spor uzmanı ve antrenörü, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur.? Hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ?Tanımlar? başlıklı 3 üncü maddesinin 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik ( a ) bendinde kamu görevlisi, ?Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri? olarak tanımlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar ışığında; 4688 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ( b ) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile Başkanlığımız temsilcilerinin katıldığı toplantıda alınan karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda çalıştırılmakta olanların, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.