TUSAŞ 217 sayılı KHK'nın kapsamında olmadığı

TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)'nin 217 sayılı KHK'nın 2/d maddesi kapsamına girmediği hk.


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 04/11/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 17. sayfa

TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)'nin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan bir kamu kurum ve kuruluşu olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü yer almaktadır.
Yapılan incelemede, TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)'nin hissedarlarının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk Hava Kurumu (THK) olduğu anlaşılmış olup, söz konusu anonim şirketin sermayesinin yalnızca %45.44'lük kısmının kamu fonu niteliğinde olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)'nin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin (d) bendinde yer verilen kurum ve kuruluşların kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.