Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine ataması teklif edilerek görevine başlayan geçici personelin geçmiş yıllarda kullanmadıkları izinlerini takip eden yıla aktaramayacakları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 11/07/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 211. sayfa

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine ataması teklif edilerek görevine başlayan geçici personelin geçmiş yıllarda kullanmadıkları izinlerini takip eden yıla aktarıp aktaramayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/12/2010 tarihli ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 9 uncu maddesinde, "Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir.
(2) Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.
(3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
(4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır"
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde mezkur Karar'da bahse konu geçici personel tarafından ilgili mali yıl içerisinde kullanılmayan izinlerin müteakip mali yıl içerisinde kullanılmasına cevaz veren bir düzenleme yer almadığından, Kurumunuz emrinde istihdam edilen geçici personel tarafından ilgili mali yıl içerisinde kullanılmayan izinlerin müteakip mali yıl içerisinde kullanılamayacağı mütalaa edilmekte olup, söz konusu izinlerin ilgili mali yıl içerisinde kullanılmasının/kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.