Kariyer meslek sınavlarına girişte aranılan yaş sınırı

Kariyer meslek sınavlarına girişte aranılan 30 yaş sınırının kaldırılmasının kurumsal mevzuatlarda değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 08/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 57. sayfa

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olduğunuzu ve kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan kariyer sınavlarına girişte 30 yaş şartı konulması sebebiyle başvuramadığınızı belirterek, söz konusu yaş şartının kaldırılmasını talep ettiğiniz ilgi dilekçeniz incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 40'ncı maddesinde; "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler" hükmü; 48 inci maddesinin Özel Şartlar başlıklı (B) bendinin 2 nci alt bendinde ise; "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak"
hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte asgari yaş şartı tespit edilmiş, ancak üst yaş sınırına ilişkin bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi hizmet özellikleri ve ihtiyaçlarına göre üst yaş sınırı belirlemeleri mümkün bulunmaktaydı.
Ancak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için üst yaş sınırı tespit edemeyeceklerine ilişkin hüküm 13/02/2006 tarihli ve 2006/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe eklenmiş olup, 18 yaşını tamamlayan tüm adaylar KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)'ye girebilmekte ve bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerine başvurabilmektedirler.
Diğer taraftan 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolar (A) ve (B) grubu kadrolar olarak iki grupta değerlendirilmiştir. (A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır. KPSS bu kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek için kullanılmaktadır.
Bu itibarla, söz konusu yaşa ilişkin düzenleme ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinde yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının mezkur Yönetmelikte "B Grubu kadrolar" olarak tanımlanan kadrolar için geçerli olduğundan, bu Yönetmelikte "A Grubu kadrolar" olarak tanımlanan kadrolar için atama yapacak kurumların kendi mevzuatlarında değişiklik yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.