Akademik personelinAdlî Tıp İhtisas Kurulları Başkanlığına atanabileceği

Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Profesörü iken müstafi sayılan akademik personelin Adlî Tıp İhtisas Kurulları Başkanlığına atanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 26/11/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 18. sayfa

?.Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Profesörü iken müstafi sayılan ve halen özel bir hastanede Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ...' un, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26'ncı maddesi hükmü çerçevesinde Adli Tıp Kurumu .... Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun "Atama esasları" başlıklı 26'ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar." hükmü, dördüncü fıkrasında da; "Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adlî Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ile adlî tıp ihtisas kurulları üyeleri, adlî tıp grup başkanları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder." hükmü yer almaktadır.
Mezkur madde hükmünde Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığı kadrosuna "uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından" atama yapılabileceği koşulu getirilmiş olup, ?.' un,
- Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığı için gerekli uzmanlığa sahip olması ve uzman personel olarak değerlendirilmesi halinde,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22'nci maddesi gereğince açıktan atama izni alınmış olması kaydıyla atanabileceği mütalaa edilmektedir.