Geçici süreli görevlendirmeye ilişkin

Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde 1 nci derece Gümrük Muhafaza Müdürü olan ilgilinin Belediye Başkan Yardımcılığı görevini geçici süre ile görevlendirme yoluyla yürütmesinde İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca uygun görülmesi koşulu ile bir sakınca bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 8, 9 Tarih : 27/04/1994
Kaynak 10 sayılı bülten 17. sayfa

Belediyenizde ..... ...:'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl süreyle geçici süreli görevlendirilmesine dair ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Geçici Süreli Görevlendirme" başlıklı Ek 8 inci maddesinde "Bu Kanuna tabi memurlara, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklan devam eder." hükmü yer almakta ve anılan Kanununun "Geçici Süreli Görevlendirme Şartları:" başlıklı Ek 9 uncu maddesinde "Geçici süreli görevlendirme yoluyla başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek madde 8'e göre görevlendirilen memur hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar. c) Geçici görevlendirme memurun mülakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir. d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. e) Geçici süreli görevlendirme. Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyla yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir." denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde sözü edilen "Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği" 15.1.1974 tarih ve 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuş ve sözkonusu yönetmelikle; geçici süreli görevlendirme halleri, şartlar, geçici süreli olarak görevlendirilecek personele ilişkin şartlar, geçici süreli görevlendirmenin süresi ile sicil ve sair hususlar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur yönetmeliğin "Geçici Süreli Görevlendirme Halleri:" başlıklı 3 üncü maddesinde "a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması, b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanının kısa sürede sağlanamaması, c) Görevin, yetenekli ve iji yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması, hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür." hükmüne yer verilmiş ve anılan yönetmeliğin "Geçici Süreli Olarak Görevlendirilecek Personele İlişkin Şartlar" başlıklı 4 üncü maddesinde ise "Memur: a)Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması, b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi, c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması hallerde geçici süreli olarak görevlendirilebilir." denilmiştir. İkide kayıtlı yazınız ekindeki .......'a ait Hizmet Belgesinin tetkiki neticesinde, adı gebenin halen ........ Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde (1 inci derece) Muhafaza Müdürü olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, ........"in durumunun gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yukarıda yer verilen Ek 8 ve 9 uncu maddeleri ve gerekse Devlet Memurları Kanununun Ek 9 uncu maddesinin (e) fıkrasına dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği" hükümlerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Hal böyle olunca.........'in Belediyeniz "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosunada sözkonusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca kararlaştırılması kaydıyla geçici süreli olarak (azami 2 yıl süreyle) görevlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.