Hazine avukatlığı sınavına girilmesi

Kurumunuzda avukatlık ruhsatını haiz olanların yapılacak hazine avukatı sözlü sınavına katılabileceği değerlendirildiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 11/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 58. sayfa

Maliye Bakanlığında memur unvanlı kadroda çalıştığınızdan bahisle, hazine avukatı unvanlı kadroya atanabilmek için bahsedilen Bakanlıkça yapılan sözlü sınava avukat ruhsatı olmayanların katılıp katılamayacaklarına ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.Aynı Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin göreve atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz." hükmü getirilmiş; adı geçen genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinde ise; "Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği"nin 41'inci maddesinde, hazine avukatı kadrosuna atanabilmek için; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında memur statüsünde çalışmak ve avukatlık ruhsatını haiz olmak şartı aranmakta ve sözlü sınava katılacaklardan avukatlık ruhsatı örneği istenilen belgeler içerisinde yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Kurumunuzda avukatlık ruhsatını haiz olanların yapılacak hazine avukatı sözlü sınavına katılabileceği değerlendirilmektedir.