KİT ve bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu üyeliğine atanması veya Daire Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi durumunda sendika üyeliği

Sendika üyesi olan personelin Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu üyeliğine atanması veya Daire Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi durumunda sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 22/04/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 14. sayfa

Sendika üyesi olan personelin Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu üyeliğine atanması veya Daire Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi durumunda sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ?Sendika üyesi olamayacaklar? başlıklı 15 inci maddesinde, ?Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,

b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,

d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,

e) Mülkî idare amirleri,

f) Silahlı Kuvvetler mensupları,

g) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,

h) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,

ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,

j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli,

k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

Üye olamazlar ve sendika kuramazlar? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde;

1- Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan sendika üyesi kamu görevlisi personelin sendika üyeliğinin düşeceği,

2- Vekalet müessesesinin kanuni izin, geçici görevlendirme, disiplin cezası uygulaması ve görevden uzaklaştırma gibi istisnai hallerde başvurulan geçici bir görevlendirme biçimi olduğu da dikkate alındığında kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin, sendika üyesi olunamayacak kadrolara vekaleten görevlendirilmeleri halinde sendika üyeliğinin devam etmesi gerektiği, ancak 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan kadrolara vekalet eden personelin vekalet süresince bu hükmün getiriliş amacına uygun olarak görev yaptıkları kurumun kapsamında bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalar arasında ayrım anlamına gelebilecek faaliyette bulunamayacakları,

mütalaa edilmektedir.