399 Sözleşmeli personelin sicillerinin doldurulması

399 sayılı KHK'nın 3/c maddesine tabi olarak sözleşmeli statüde göreve başlayan personelin son görev yaptığı yıl fiili çalışması 3 aydan az olması ve geriye dönük son 3 yıl sicil notunun bulunmaması durumunda Sicil ve Başarı Değerleme Raporunun nasıl doldurulacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 3 Tarih : 09/12/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 19. sayfa

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi olarak Eylül 2007 tarihinde sözleşmeli statüde göreve başlayan personelin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi hükümlerine göre geriye doğru 3 yıllık sicili ve 2009 yılında 3 aylık filli çalışması bulunmadığından bahisle, Sicil ve Başarı Değerleme Raporunun doldurulmasına yönelik görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesinde; "Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir.
İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin 6 aylık deneme süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait sicil ve başarı değerlemesi raporları ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur.
Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli personelin o yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil amiri tarafından doldurulur." hükmü yer almakta olup, aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinde; "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.
Sözleşmeli personel hakkında sicil verecek amirlerden birinin bulunmaması halinde mevcut amirin raporuna itibar edilir.
Bir sicil amiri bulunanlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.
Sicil amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil ve başarı değerlemesi raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından 3 aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu şekilde de sicil ve başarı değerlemesi raporu verme imkanı bulunmazsa, sicil ve başarı değerlemesi raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere, sözleşmeli personel ile en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 2009 yılında 3 aylık fiili çalışması bulunmayan personelin, Sicil ve Başarı Değerleme raporu doldurulurken geriye doğru en çok 3 yıl olmak üzere mevcut sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalamasının esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.