Geçici personelin mali haklarının vizesinin yapıldığı kurumca ödeneceği

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerden ?. Bakanlığı emrine ataması teklif edilen ??ın Sivas Divriği Kaymakamlığınca ?valiliğe teklif suretiyle? Genel Müdürlüğünüz Orman İşletme Şefliğinde görevlendirilmesinin hukuken mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 26/06/2009
Kaynak 32 sayılı bülten 212. sayfa

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde İçişleri Bakanlığı emrine ataması teklif edilen Nejdet KAPLAN'ın Sivas Divriği Kaymakamlığınca Genel Müdürlüğünüz Divriği Orman İşletme Şefliği emrinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, mali hakları ve harcırahına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde, "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir" hükmü yer almaktadır.

05/01/2009 tarihli ve 2009/14538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eki Karar"ın 3 üncü maddesinde, "?Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir?" hükmü; 9 uncu maddesinde, "Geçici personel, bu Kararda belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında çalıştırılamaz" hükmü; 12 nci maddesinde, "Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda hem İçişleri Bakanlığı hem de Genel Müdürlüğünüz emrinde mezkur BKK çerçevesinde geçici personel çalıştırılması hukuken mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31 inci maddesinde, "?
E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;
F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;
G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler?"
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
a- Kaymakamların ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerinin yürütülmesi açısından kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden yararlanabilecekleri hususu dikkate alınarak, ilgilinin "valiliğe teklif suretiyle" Genel Müdürlüğünüz Orman İşletme Şefliğinde görevlendirilmesinin hukuken mümkün olduğu,
b- İlgilinin özlük ve mali haklarının ise Maliye Bakanlığınca vizelendiği Kurumca ödenmesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir.