Kurum içi görevlendirme

Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmede hangi mevzuat maddelerinin esas alındığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 11, 45, 86, 87, 88 Tarih : 01/01/2000
Kaynak 19 sayılı bülten 62. sayfa

Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat maddelerinin esas alınarak gerçekleştirilebileceği hususunda Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 inci maddesinde ?Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.? hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince Devlet memurları amirlerin verdiği kanuna uygun sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Emirlerin kanunlara uygun olması için ise emrin, emri verenin emri vermeye yetkili olması, verilen emir emri alanın görev ve yetki alanı içinde olması, emrin önceden konulmuş usul ve şekil şartlarına uygun olarak verilmiş olması, emrin konusunun hukuka uygun olması gibi bazı şartları taşıması gereklidir.

657 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ?Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.? hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm ile Devlet memurlarının kamu hizmetlerindeki belirli kadrolarda, sınıfına ve sınıfı içindeki derecesine uygun görevlerde çalıştırılmasının zorunlu kılınması ve böylece keyfi görevlendirmelerin önlenmesi amaçlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların aynı kurumda ne şekilde görevlendirileceği hususu düzenlenmiştir. Mezkur Kanunun 86 ncı maddesinde ?vekalet görevi?, 87 ve 88 inci maddelerinde ise ?ikinci görev? düzenlenmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan vekil atanabileceği, ayrıca boş kadrolara ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.

Mezkur Kanunun 88 inci maddesinde de, bu Kanuna tabi memurlardan hangilerine ne tür görevlerin ikinci görev olarak verilebileceği, 87 nci maddesinde ise hangi görevlerin ikinci görev olarak verilemeyeceği hususu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ?Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)? başlıklı 14 üncü maddesinde ?Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1- Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2-Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (işten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3- Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4- Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5- Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.? denilmekte olup, mezkur Kanunun kapsamına dahil kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilenlere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde ve gerekli koşulların varlığı halinde memurların amirlerince bu görevin ifası için yapılabileceği mütalaa edilmektedir.