Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği

Uzman Erbaş olarak çalıştığınız ve halen ? Belediye Başkanlığında hizmetli unvanlı kadroda görev yaptığınız ve Erzincan Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü mezunu olduğunuzdan bahisle, tekniker unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak suretiyle atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 11/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 59. sayfa

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Erbaş olarak çalıştığınız ve halen Pehlivanlı Belediye Başkanlığında hizmetli unvanlı kadroda görev yaptığınız ve Erzincan Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü mezunu olduğunuzdan bahisle, tekniker unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan, 05/02/2005 tarihli ve 223952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliği'nin "Görev Grupları" başlıklı 5'inci maddesinin son fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında tekniker unvanlı kadroya yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, unvan değişikliğine tabi kadrolara unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.