Adaylık eğitim sınavında başarısız olana ikinci bir sınav hakkı verilemeyeceği

Aday memur olarak görev yapan personelin Temel Eğitim sonrası gerçekleştirilen sınavdan 47 puan aldığından bahisle, söz konusu personele ikinci bir sınav hakkı verilmesine ilişkin hukuki bir düzenleme olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 55, 56 Tarih : 25/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 213. sayfa

Rektörlüğünüz emrinde hizmetli unvanlı kadroda aday memur olarak görev yapan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55'inci maddesi çerçevesinde yapılan Temel Eğitim sonrası gerçekleştirilen sınavdan 47 puan aldığından bahisle, söz konusu personele ikinci bir sınav hakkı verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55'inci maddesinin 1'inci fıkrasında "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır." hükmü, 56'ncı maddesinde "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir?" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Remi Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 12'nci maddesinde, "Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim; bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.?" hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, asli Devlet memuru atanabilmenin ön koşulu olarak belirlenen temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinden olan temel eğitim sonucu yapılan sınavda başarısız olan personele ikinci bir sınav hakkı verilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yukarıda belirtilen mevzuatta yer verilmemiştir.