Özelde geçen öğretmenlik hizmeti

Yazdır
Kategoriİntibak
Kanun / Madde(ler)657 / 36
Tarih29/11/1995
Kaynak12 sayılı bülten 49. sayfa
Özetözel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanağı dışında başka bir kamu kurum veya kuruluşunda memuriyete girenlerin söz konusu hizmet sûrelerinin Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci fıkrası hükmüne göre değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk.

Devlet memuriyetine girmeden önce, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi görevlerde geçirilen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (C) bendinin S inci fıkrası uyarınca, değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir. 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci ve sonraki fıkralarında; "özel okullarda Öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sûrelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her uç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet sûresinden sadece özel sektörde geçen sûre 12 yılı geçemez. Ancak TC.Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış haklan saklıdır. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığım geçemez." hükümleri yer almaktadır. Söz konusu 5 inci fıkra hükümlerinden yararlanabilmek için, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olmak gerekmektedir. Bu itibarla, Devlet memuriyetine girmeden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi görevlerde geçirilen sürelerden; özel okullarda öğretmen veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanağı emrinde memuriyet kabul edenlerin, özel sektörde geçen hizmetlerinin 12yıh aşmayan kısmının 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (C) bendinin S inci fıkrası hükümleri uyarınca değerlendirilebileceği, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev almamış olanların ise mezkur fıkra hükümlerinden yararlandırılamayacağı ancak, özel sektörde geçirilen sürelerin emekli keseneğine esas aylığın belirlenmesinde gözönünde bulundurulacağı mütalaa edilmekted

Bu görüş 713 kez okundu.