Kanun uygulamasının çerçvesinde daire başkanlığı ve şube mürülüğünün Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılabileceği

5902 sayılı Kanun çerçevesinde kaldırılması öngörülen Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinin diğer birimlere bağlanması hk.


Kanun / Madde(ler) 3046 / 16 Tarih : 16/12/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 20. sayfa

Bakanlığınızın artan işlerinin daha verimli yürütülmesi bakımından yeni birim kurulması yerine 5902 sayılı Kanun çerçevesinde kaldırılması öngörülen Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bünyesindeki (5) adet Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı (18) adet Şube Müdürlüklerinin yeni görev tanımlarının yapılmak suretiyle Bakanlığınızın diğer birimlerine bağlantılarının yapılmasına ilişkin Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 17/06/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"un Geçici 2'nci maddesinde, "Bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başkan atanır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, Başkanlığın faaliyete geçtiğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla birlikte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılır." hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 22'nci maddesinin ikinci bendinde, Ekli (2) sayılı listede yer alan kadroların iptal edildiği ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölümünden çıkarıldığı belirtilmekle birlikte, söz konusu listede daire başkanı ve şube müdürü unvanlı kadrolara yer verilmediği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun "Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller" başlıklı 16'ncı maddesinin (b) bendinde; "Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 5902 sayılı Kanun gereğince bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının faaliyete geçtiğine ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün kaldırıldığına dair kararın alınması durumunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve ilgi yazı ekinde yeni görev tanımlarının yer verildiği (5) adet Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı (18) adet Şube Müdürlüklerinin Bakanlığınızın ekte yer verilen ilgili birimlerine bağlanmaları uygun görülmüş olup, konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekmektedir.