Fark tazminata fazla çalışmanın dahil edilmeyeceği

4046 sayılı Kanunun değişik 22 İnci maddesi hükmü uyarınca atanan personele ödenecek farkın hesaplanmasında fazla çalışma ücretinin dikkate alınmaması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 07/08/1995
Kaynak 12 sayılı bülten 28. sayfa

Özelleştirilen kurumlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi hükmü uyarınca nakledilen1 personelin, ücret farklarının hesaplanmasında ilgiliye Genel Müdürlüğünüzce tahakkuk ettirilen fazla çalışma ücretinin dahil edilip edilmemesi ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinin değişik ikinci fıkrasında "?Kamu kurum ve kuruluşlar atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya özleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde arasındaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir." hükmü yer almakla olup, mezkur hüküm de sayılmayan ve işin niteliği gereği yaptırılan fazla çalışma için mer'i mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen fazla çalışma ücretini kapsamadığı düşünülmektedir. Bu itibarla, anılan 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi hükmü uyarınca atanan personele ödenecek farkın hesaplanmasında fazla çalışma ücretinin dikkate alınmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.