Memur ve sözleşmeli personel olarak atanabilmek için aranılan yaş şartı

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur ve sözleşmeli personel olarak atanabilmek için aranılan 18 yaş şartına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 40, 50 Tarih : 14/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 60. sayfa

Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile de Kamu Personel Seçme Sınavı'nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.
Merkezi yerleştirme yapılmak üzere, merkezi yerleştirme kılavuzlarıyla ilan edilen kadrolar ve bu kadrolara ait nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadroları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmekte olup, ilan edilen kadrolara başvuracak adayların KPSS'ye katılmaları ve yüksek puan almış olmaları kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların yerleştirme yapılacak kadrolar için aranılan genel şartların yanında kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen ve tercih kılavuzunda yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir.
Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirmesi yapılan adaylardan, süresi içinde gerekli belgelerle atanmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvuranların, burada teşekkül ettirilen Sınav Değerlendirme Komisyonlarınca yerleştirildikleri kadrolar için aranılan nitelikleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek, nitelikleri taşıyanların atamaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir.
Diğer taraftan, 2006-KPSS Tercih Kılavuzunun "Tercihlerin Yapılması İçin Genel Bilgiler" başlıklı 2.2. maddesinde "Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye gönderildiği tarihte, Sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerini ÖSYM'ye bildirdiği tarihte mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır." açıklaması ile, 3.8. maddesinin 3 üncü fıkrasında "Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son gününün 08 Kasım 2006 olduğunu unutmayınız" açıklamasına, "6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli Pozisyonlarına Atanma" başlıklı 6.2. maddesinde ise "Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır" açıklamasına yer verilmiştir.
Ayrıca söz konusu Kılavuzun "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı "Başvurma Genel Şartları" alt başlıklı 2 nci maddesinde "Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)." açıklaması ile "3. Diğer Hususlar" başlıklı 3.1. maddesinde "Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, askerlik durumunu gösterir belge, vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili kurumlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran ve Kurumunuz emrine yerleştirilmesi yapılan adayların; yerleştirilmelerine esas alınan KPSS'ye girdikleri tarihte 18 yaşını tamamlamış olmaları, yerleştirildikleri kadro veya pozisyona ait görevleri yapmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyor olmaları, yerleştirilme işlemlerine son başvuru tarihi olan 08 Kasım 2006 tarihi itibariyle Sınava girdikleri öğrenim düzeyinden mezun durumda olmaları ve Kurumunuzca son başvuru tarihi olarak belirlenen tarihe kadar atanmak üzere Kurumunuza başvurmuş olmaları halinde atamalarının yapılabileceği değerlendirilmektedir.