KİT sözleşmeli çalışan personelin eş durumu kapsamında olmadığı

Kamu İktisadi Teşebbüsünde sözleşmeli çalışan personelin eş durumu kapsamında olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 24/04/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 15. sayfa

Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünde sözleşmeli statüde mühendis olarak görev yapan ?'in Adalet Bakanlığında çalışan eşinin eş durumu sebebiyle tayin talebinin söz konusu Bakanlık tarafından ?'in sözleşmeli personel olduğu gerekçe gösterilerek uygun görülmediğinden bahisle, konu hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde; "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller guruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır..." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, eş durumuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde görev yapan eşler için eş durumundan atama yapılmakta olup, ilgilinin sözleşmeli personel olması sebebiyle eş durumundan atama kapsamında olmadığı, ancak genel hükümler uyarınca kurum içi ve kurumlar arası atamaların ilgili kamu kurumunun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.