Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolarda bulunan kişinin başka kurumdaki mühendis kadrosuna atanabileceği

Daire başkan yardımcısı kadrosunda bulunan ve makine mühendisliği diplomasına sahip olan personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis kadrosuna naklen atanmasının mümkün bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 01/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 21. sayfa

Görev yürüttüğünüz Kurumda daire başkan yardımcısı kadrosunda bulunduğunuz ve makine mühendisliği diplomasına sahip olduğunuzdan bahisle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis kadrosuna naklen atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin, "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü yer almaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 15'inci maddesinde ise "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler." hükmü gereğince, kurumlar görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları özel yönetmeliklerinde düzenlemişlerdir.
Diğer taraftan, 23/12/2006 tarihli ve 26385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin "Yönetim Hizmetleri Grubu" başlıklı a)/1 bendinde; "Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bölge Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Liman İşletme Müdürü, Liman İşletme Müdür Yardımcısı ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve yardımcıları" yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, görevde yükselme kapsamında yer almayan daire başkan yardımcısı görevinde bulunmanız sebebiyle, başka kurumlarda mühendis unvanlı kadroya naklen atanabilmeniz hususunun, bahsedilen kadroya ilişkin öğrenim durumu ile hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli eğitim, sertifika ve ehliyet gibi belgelere sahip olunması kaydıyla, başvurulan kurumların takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.