EKPSS ile atanan engelli aday memur, bir defalık yer değiştirmeden yararlanabilir mi?

ÖZET: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atanan aday Devlet memurlarının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesine göre yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hk. (24/03/2015-2048)


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 02/06/2015
Kaynak 0 sayılı bülten 0. sayfa

2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yayımlamış olduğu EKPPS 2014/2 tercih kılavuzuna istinaden tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlüğünüz emrine atanan engelli personelin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesine göre yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ile aday memurların da bu hükümden yararlanıp yararlanamayacakları hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen maddede bu kapsamdaki taleplerin bahse konu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alındığından, Genel Müdürlüğünüz kadro imkanı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak Kurumunuzda görev yapmakta olan engelli personelin söz konusu maddeye istinaden yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin Genel Müdürlüğünüzce karşılanması gerektiği ve aday memurların da bu madde hükmünden yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.