Merkezden kurum içinde taşraya nakil halinde tazminat ödemesi

4046 sayılı Kanunun değişik 22 inci maddesi gereğince atamalarının yapıldığı kurumdan kendi istekleri üzerine başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 20/11/1995
Kaynak 12 sayılı bülten 43. sayfa

İlgide kayıtlı yazınızda, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre ödenen fark tazminatının, ilgililerin kendi istekleriyle atandıkları kurumun merkez veya taşra teşkilatında boş bulunan başka bir kadro görevine veya bu kurumlardan başka kamu kurumuna ve oradan da diğer bir kamu kurumuna naklen atanmaları halinde ödenmeye devam edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinde, bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların, bu atamadan dolayı maddi yönden kayba uğramamaları amacıyla, atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarı ile göreve başladıkları tarihte hakedecekleri aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi öngörülmüş olup, söz konusu personelin 4046 sayılı Kanuna göre atamalarının yapıldığı kurumlardan kendi istekleri ile başka kurumlara geçmeleri halinde ilgililere Çark tazminatı ödenmesine devam olunması mümkün bulunmamaktadır.