Belediye başkan yardımcılığı yapan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabileceği

Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışmış personelin, halen vekâleten görev yapmakta olduğu Şube Müdürlüğü kadrosuna, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanmasının mümkün bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 12/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 22. sayfa

Daha önce ?. İli .? Belediye Başkanlığında "Belediye Başkan Yardımcısı" olarak dört sene çalıştığınızdan bahisle; halen vekâleten görev yapmakta olduğunuz .... İli ? Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Şube Müdürü" kadrosuna, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan asaleten atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; geçici 3'üncü maddesinde de, bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, 11/02/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ? Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının "Yönetim Hizmetleri Grubu"nun düzenlendiği (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, "Şube Müdürü" kadrosuna da yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde ise, söz konusu kadroya atanabilmek için hangi şartların aranacağı ifade edilmiştir.
Ayrıca, adı geçen Kurum Yönetmeliğinin "Görev grupları arasındaki geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de; "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, "Şube Müdürü" kadrosunun "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosuna göre alt düzeyde bir görev olması sebebiyle; "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosunda asaleten görev yapmak suretiyle bu unvanı ihraz etmiş olmanız ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla; görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan, "Şube Müdürü" kadrosuna asaleten atanmanızın halen görev yaptığınız Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.