Özeleştirmeden nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı

ÖZET:4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetleri memuriyette geçmiş sayılmakta olup, ilgili hakkında adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 31/01/1996
Kaynak 13 sayılı bülten 15. sayfa

İlgi yazınız ekinde alınan ve Turban Turizm A.Ş.'de 11 yıldır çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığına atanan .............'nın adaylık prosedürüne tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin dilekçe incelenmiştir.

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde "Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyetleri durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel (Kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümler de dikkate alınarak..." nakledilirler, hükmü bulunmaktadır.

Mezkur Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde "Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri, aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla, kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin sözleşmeli statüde (kapsam dışı dahil) geçen hizmetleri memuriyette geçmiş sayılmaktadır. Ayrıca sözkonusu hüküm; öngörülen özel bir düzenleme olup, 22 nci madde uyarınca nakledilenler hakkında memuriyete intisab ve önceki hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde işlem tesisi mümkün bulunmamakta, bunlar hakkında yukarıda yer verilen özel hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla ilgi yazınıza konu teşkil eden personel hakkında adaylık hükümlerinin uygulanamayacağı mütalaa olunmaktadır.