Görevde yükselmede kazanılmış haklar

Daha önce "yazı işleri müdürü" olarak çalışan ?.'ın "şef" unvanlı kadroya atanmasının, görevde yükselme niteliğinde bir işlem sayılmayacağından, atamasının Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 14/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 63. sayfa

Daha önce ... Belediyesinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan ve halen Bakanlığınız emrinde memur kadrosunda çalışan ...'ın, daha önce ihraz etmiş olduğu yazı işleri müdürü unvanlı kadronun şef unvanlı kadroya eşdeğer olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4'üncü maddesinin (b) bendinde ise, aynı düzeyde görevin; Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri, ifade ettiği belirtilmekte; yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde daha önce "yazı işleri müdürü" olarak çalışan ...'ın "şef" unvanlı kadroya atanmasının, görevde yükselme niteliğinde bir işlem sayılmayacağından, Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.