Sınavı yedek olarak kazanaların atanması

Uzman yardımcılığı sınavını yedek olarak kazananların müteakip sınav tarihine kadar çeşitli nedenlerle ayrılanların yerine atamalarının yapılabileceği, bu atamaların ilgili yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen kontenjandan kullanılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 51 Tarih : 13/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 23. sayfa

Bakanlığınız Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünde açık bulunan 14 uzman yardımcısı kadrosu için 2009 yılında yapılan sınavda başarılı olanların 04/11/2009 tarihinde atamalarının yapıldığı, ancak bunlardan birisinin naklen başka bir kuruma geçmesi sebebiyle görevinden ayrıldığından bahisle, ayrılan uzman yardımcısının yerine yedekte bekleyen adayın atanmasının mümkün olup olmadığı, eğer mümkün ise, bu atamanın 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince kullanılabileceğiniz yıllık atama kontenjanına dahil olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 51'inci maddesinde "Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.
İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir." denilmektedir.
Diğer taraftan, 31/12/2009 tarihli ve 27449 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22'nci maddesinin ilk fıkrasında, "13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir..." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Bakanlığınız Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünde görev yapacak uzman yardımcıları için açılacak müteakip sınav tarihine kadar, 2009'da tamamlanan yarışma sınavını kazanan 14 uzman yardımcısından çeşitli nedenlerle ayrılanların yerlerine sınavda başarılı olan yedeklerden atama yapılabileceği, ancak söz konusu atamaların, bütçe kanunlarıyla belirlenen açıktan veya naklen atama kontenjanlarının ilgili mali yıl için geçerli olması sebebiyle, 2010 yılı kontenjanından kullanılmasının gerektiği değerlendirilmektedir.